Local Organizing Committee

President of X ISCAA

Professor Lev Kolesnikov
A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

Honorable President of X ISCAA

Professor Petr Glybochko
Rector, Sechenov University, Moscow, Russia

President of the Organizing Committee of X ISCAA

Professor Sergey Dydykin
Sechenov University, Moscow, Russia

Co-Presidents of the Organizing Committee of X ISCAA

Professor Andrey Svistunov
First Vice-rector, Sechenov University, Moscow, Russia

Professor Victor Fomin
Vice-rector Sechenov University, Moscow, Russia

Organizing Committee Members of X ISCAA

Professor Alexander Vorobyov
Volgograd University, Moscow, Russia

Professor Diana Lyashchenko
Orenburg State Medical University, Orenburg, Russia

Professor Radik Khayrullin
Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia

Professor Sergey Kuznetsov
Sechenov University, Moscow, Russia

Professor Sergey Lyashchenko
Orenburg State Medical University, Orenburg, Russia

Professor Svetlana Klochkova
Sechenov University, Moscow, Russia

Professor Vladimir Nikolenko
Sechenov University, Moscow, Russia